personalized jewelry,personalized name necklace

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

Nike Flyknit Ultra Black

adidas predator football

Zberný dvor mesta sereď - Informácie

Zberný dvor na Cukrovarskej ul. č. 4347 v Seredi (areál oproti bývalým starým pečivárňam, vedľa zberných surovín), je vybudovaný z prostriedkov Mesta Sereď a Recyklačného fondu SR. Zložky komunálnych odpadov, odoberaných na zbernom dvore:

- obaly a neobalové výrobky z papiera
- obaly a neobalové výrobky z plastov
- obaly a neobalové výrobky zo skla
- obaly a neobalové výrobky z kovu
- kompozitné obaly (tetrapaky)
- jedlé oleje a tuky z domácností
- objemný odpad
- odpadové oleje s obsahom nebezpečných látok
- odpady s obsahom nebezpečných látok
- textil a šatstvo
- elektroodpady
- odpady zo žiariviek
- opotrebované batérie a akumulátory

Podmienky odovzdania odpadu:
- nábytok a všetok demontovateľný odpad odovzdávajte v rozloženej forme aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneroch
- odpad môže odovzdať len osoba s trvalým, alebo prechodným pobytom v meste Sereď. Pri odovzdávaní odpadu sa musí odovzdávajúci preberajúcemu pracovníkovi zberného dvora preukázať občianskym preukazom, prípadne iným dokladom, ktorý preukazuje, že je obyvateľom mesta Sereď.
- odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej osoby nie podnikateľa

Odovzdávajúci sa preberajúcemu pracovníkovi zberného dvora musí preukázať:
- identifikačný doklad – OP (trvalý alebo prechodný pobyt v meste Sereď), prípadne iným dokladom, ktorý preukazuje, že je obyvateľom mesta Sereď.
- v prípade drobného stavebného odpadu, doklad o stavebných úpravách a ak činnosť nepodlieha podaniu ohlásenia stavebnému úradu, občan uvedie presný rozsah vykonaných prác.

Odovzdať nie je možné :
- odpadové pneumatiky
- nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky