personalized jewelry,personalized name necklace

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

Nike Flyknit Ultra Black

adidas predator football

Jednotlivé triedené komodity

Priemerné hmotnostné zloženie odpadovej nádoby

Vieme, čo vyhadzujeme? Faktom zostáva, že podľa prieskumov je 80% z celkového množstva produkovaného odpadu možné znovu používať alebo recyklovať.

Hmotnostné zloženie priemernej odpadovej nádoby podľa jednotlivých zložiek odpadu vyzerá nasledovne:
- 45% tvorí biologicky rozložiteľný odpad (využiteľný kompostovaním),
- 20% papier (dobre recyklovateľný),
- 12% sklo (dobre recyklovateľné),
- 7% plasty (recyklovateľné v obmedzenej miere),
- 4% textil (recyklovateľný v obmedzenej miere),
- 4% kovy (dobre recyklovateľné),
- 4% anorganický odpad (dobre recyklovateľný),
- 3% drevo, guma, koža (recyklovateľné v obmedzenej miere),
- 1% nebezpečný odpad (recyklovateľný v obmedzenej miere).

Opotrebované batérie a akumulátory
Patria na zberný dvor.

Akumulátory a batérie sú najvýznamnejšou skupinou, ktorá sa podieľa na ohrození životného prostredia ťažkými kovmi. Takmer všetky totiž obsahujú zvlášť nebezpečné látky – ťažké kovy – ortuť, kadmium a olovo. Patria teda medzi nebezpečné odpady. Najväčšiu časť z nich tvoria automobilové batérie vo vlastníctve fyzických osôb. Je dokázané, že zaťaženie životného prostredia ťažkými kovmi je pre živé organizmy v porovnaní s ostatnými odpadmi 10.000 krát vyššie.

Príklad: Ak občan odovzdá na odborné zneškodnenie jeden akumulátor zo svojho osobného auta, urobí pre životné prostredie službu, akoby sa postaral o zneškodnenie 20 000 kg ostatného odpadu.

Odpadové motorové a mazacie oleje
Patria na zberný dvor.

Opotrebované minerálne oleje vznikajú všade tam, kde sa minerálne oleje používajú ako mazadlá v strojoch, motoroch, vozidlách a pod. Vznikajú tiež pri manipulácii s cisternami, nádržami a súbormi obsahujúcimi olej, ako sú transformátory, hydraulické zariadenia a iné. Patria medzi nebezpečné odpady.

Vyradené elektronické zariadenia
Patria na zberný dvor a zberajú sa aj počas jarného a jesenného zberu.

elektro Elektroodpady sú všetky elektrozariadenia, ktoré sú pre spotrebiteľov nepotrebné a rozhodnú sa ich zbaviť. Podľa použitých materiálov sa delia na odpady s obsahom nebezpečných odpadov a na bežné odpady.
Elektronické prístroje sú zmesou stoviek materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy (olovo, ortuť, kadmium a berýlium) a tiež nebezpečné chemikálie (brómové ohňovzdorné látky - polybrómové bifenyly, polybrómové difenylétery a tetrabrómobisfenol-A). Často sú tiež používané PVC plasty (napr. mobilný telefón obsahuje 500 až 1000 komponentov). Tieto prístroje sa pri spracovaní rozoberajú na jednotlivé súčasti a tie sa následne recyklujú alebo znovu používajú.
Patria sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie.

Žiarivky a svietidlá
Patria na zberný dvor.

Žiarovky patria medzi elektroodpady. Žiarivky a výbojky obsahujú nebezpečné látky preto patria medzi nebezpečné odpady.

Patria sem:
Lineárna žiarivka
Klasická žiarivka v tvare dlhej trubice. Zvykne sa tiež nazývať žiarivková trubica, hovorovo aj neónová trubica alebo neónka.

Kompaktná žiarivka
Pojem kompaktná žiarivka vo všeobecnosti označuje žiarivku s menšími (kompaktnejšími) rozmermi než má klasická žiarivková trubica. Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky, určené pre priamu náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek. Takéto žiarivky sa preto nazývajú aj úsporné žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky.

Svietidlá
Svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo stropov budov, za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho, akcentného a bezpečnostného osvetlenia. Svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch.

Nepatria sem: voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá.

Odpady z plastu
Triedia sa do žltých nádob na plast a igelitových vriec na triedené odpady.

plast Plast alebo plastická hmota alebo staršie umelá hmota typ materiálu pozostávajúceho z organických polymérov alebo ich zmesí s technologicky vhodnými prísadami. Predstavujú 7 % komunálnych odpadov.

Patria sem:
PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;
PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky;
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Odpad z papiera
Triedia sa do modrých nádob na papier a igelitových vriec na triedené odpady.

papier Vo všeobecnosti sa papier triedi na zmesový a kartónový. Následne sa rozvlákňuje a ďalej spracováva.

Patria sem:noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Odpady zo skla
Triedia sa do zelených nádob na sklo a igelitových vriec na triedené odpady.

sklo Sklo je možné dobre recyklovať a okrem toho, sklenené obaly sú vratne a je možné ich znovu naplniť až 50-krát.

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

Obaly TETRAPAK
Zbierajú sa na základných školách.

TETRAPAK Tetrapaky sú viacvrstvové tepelne upravované obaly. Recykláciou je z nich možné vyrábať plnohodnotné výrobky (tetrapakové dosky, vratné obaly a pod.).

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.

Odpady z kovu
Patria na zberný dvor.

V závislosti od spracovateľa sa kovy triedia na jednotlivé druhy (napr. meď, hliník) a následne sa rôznymi metódami (najčastejšie lisovaním) spracovávajú a využívajú ako druhotná surovina pri výrobe.

Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil a pod.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Kovové obaly
Patria do žltých nádob a vriec na plast a kovy.

plechovky Kovové obaly z potravín zbavené obsahu, patria sem hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domácich miláčikov a kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby, vypláchnite aby v nich nezostali zvyšky jedál.Drobný stavebný odpad a objemný odpad
Patria na zberný dvor a do veľkorozmerných kontajnerov počas zberu veľkorozmerných odpadov. NEPATRIA KU KONTAJNEROM NA BEŽNÝ ODPAD !!!

objemný odpad K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Takýto druh odpadu nie je recyklovateľný. V prípade, že nie je možnosť opätovného využitia (mnohé odpady tohto druhu je však možné opätovne využiť ako stavebný materiál), je najprijateľnejšie tento odpad dať do veľkorozmerného kontajnera resp. zaviesť na zberný dvor.

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry a podobne.

Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady
Patria na zberný dvor.

Jedná sa o nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými látkami a chemikáliami.

Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami a pod.

Jedlé oleje a tuky
Patria na zberný dvor a počas zberu biologických odpadov z rodinných domov do plastových nádob odovzdávaných pri zbere.

Použité, vypálené oleje a tuky z tepelnej úpravy pokrmov z domácností. Nepatria medzi nebezpečné odpady.

Biologicky rozložiteľný odpad
Patrí do domácich kompostovísk a počas zberu biologických odpadov do čiernych vriec a hnedých nádob. Konáre zviazané do zväzkov max. dĺžka 1,5 m vedľa zberných nádob a vriec.

biologicky rozložiteľný odpad Predstavuje 45 % komunálneho odpadu. Recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu spočíva v kompostovaní , ktorého výsledkom je vznik prírodného hnojiva. Využitie je možné vo veľkom aj v malom – v poľnohospodárstve aj vo vlastnej záhradke. Paradoxom je (umocňuje to aj veľký podiel biologicky rozložiteľného odpadu na celkovom množstve odpadu), že tento druh odpadu, ktorý sa rozloží v prírode bez negatívnych dopadov na životné prostredie, skládkovaním s ostatnými zložkami KO negatívne vplýva na ostatné skládkované zložky odpadu.

Patria sem: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, škrupinka z orecha, kvety, tráva, lístie, drobné konáre, mladá burina, piliny, hobliny, vata, drevný popol, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier a pod.

Nepatria sem: šupky z citrusového ovocia (pozn.: banány nie sú citrusy a navyše obsahujú veľa pre pôdu užitočného draslíka), mäsité zvyšky jedla, kosť, kameň, obväz, cigaretový ohorok a pod.

Textil
patrí do modrej kovovej nádoby na textil

kontajnery na textil Občania môžu do týchto kontajnerov vkladať vo vreciach alebo v igelitových taškách vyradené čisté a suché šatstvo (odevy, bytový textil, topánky v pároch, doplnky k oblečeniu, hračky).
Pod použitým oblečením vhodným na zber sa rozumie:
 len čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň ),
 topánky ( topánky iba v pároch, nezničené ),
 doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ).

Pod použitým oblečením nevhodným na zber sa rozumie:
 kusy látok, nite,
 poškodené, znečistené alebo zatuchnuté oblečenie ,
 zničené topánky, topánky ktoré nie sú v pároch,
 koberce, vankúše, paplóny, matrace, závesy, záclony,
 iný odpad.

Stavebný odpad
Nepatrí medzi komunálne odpady. Patrí na skládku odpadov a alebo sa spracováva na opakované použitie. Jeho zber nie je súčasťou systému zberu komunálneho odpadu a zneškodnenie platí priamo pôvodca.

stavebný odpad Pod stavebným odpadom sa rozumejú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe a rekonštrukcii stavieb alebo pri odstraňovaní (demolácii) stavieb.
TENTO ODPAD NEPATRÍ NA ZBERNÝ DVOR ANI KU KONTAJNEROM NA BEŽNÝ ODPAD !!!

Zmesový komunálny odpad
patrí do Vašej nádoby na zmesový odpad

zmesový komunálny odpad zmesový komunálny odpad Patria sem nevytriediteľné odpady. V tomto smere je najlepšou „recykláciou“ snaha o minimalizovanie vzniku odpadu. Zneškodnenie takéhoto odpadu spočíva v skládkovaní alebo spaľovaní, preto je veľmi dôležité čo najviac triediť ostatné zložky odpadov, aby zmesového odpadu bolo čo najmenej.