Mestské štatistiky odpadov

Kód odpadu Názov odpadu Množstvo odpadu v tonách
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
200101 Papier a lepenka 62,10 130,55 88,08 109,46 114,19 49,41 49,74
200102 Sklo 92,20 110,65 108,90 126,10 142,64 140,40 175,64
200110 Šatstvo 00,00 00,00 00,00 96,44 29,50 25,04 24,48
200121 Žiarivky 0,00 0,00 1,05 0,28 0,52 0,40 0,61
200123 Vyradené el. zariadenia obsahujúce HCFC 11,67 12,79 19,01 18,22 08,18 12,92 13,46
200125 Jedlé oleje a tuky 0,00 0,00 0,60 0,20 0,00 0,80 1,71
200126 Oleje s NO 1,88 0,00 1,62 1,20 1,70 2,45 2,66
200127 Farby, lepidlá a živice 1,60 2,28 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00
200133 Batérie a akumulátory 12,65 16,27 00,70 00,13 00,00 16,75 00,00
200135 Vyradené el. zariadenia s NO 10,31 12,41 16,03 10,08 06,57 11,58 09,51
200136 Vyradené el. zariadenia 06,03 05,51 09,94 03,12 06,69 10,57 09,71
200139 Plasty 17,41 76,03 69,32 85,78 89,28 54,67 33,56
200140 Kovy 0,00 0,00 7,20 0,32 2,46 0,91 0,00
200199 Kompozitné obaly 06,90 06,56 12,94 10,39 14,17 12,84 17,30
200201 Biologicky rozložiteľný odpad 0117,00 0124,00 1581,06 1136,51 0377,12 0787,72 0723,00
200202 Zemina a kamenivo 3340,18 126,78 206,18 0,00 0,00 0,00 0,00
200301 Zmesový komunálny odpad 4333,34 4210,77 4044,32 3697,74 3919,13 4099,23 4228,16
200307 Objemný odpad 1978,94 2370,98 1437,20 1304,24 1888,93 1515,72 1439,98
150110 Obaly obsahujúce zvyšky NO 01,97 00,41 01,85 02,02 03,28 13,08 12,42
170107 Zmesi betónu a tehál 1633,92 576,36 425,26 156,16 358,02 138,50 117,28
170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,22 9,12 0,00
130507 Voda obsahujúca olej 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160708 Odpady obsahujúce olej 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150104 Obaly z kovu 0,00 0,40 0,00 2,97 0,00 0,00 0,00
020108 Afgrochemické odpady obsahujúce NO 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00
150101 Obaly z papiera a lepenky 0,00 0,00 11,89 15,56 11,83 23,57 22,55
160506 laboratórne chemikálie s NO 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
170506 Výkopová zemina iná ako 170505 0,00 0,00 0,00 958,14 0,00 0,00 0,00
170405 Železo a oceľ 0,00 0,00 0,00 1,29 1,39 3,11 5,26
150104 obaly z kovu 0,00 0,00 0,00 2,97 0,00 0,00 0,00
160601 Olovenné batérie 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
170605 Stavebné materiály obs. azbest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 1,68
160103 Opotrebované pneumatiky 19,95 17,51 54,42 39,70 42,06 00,00 45,43
SPOLU: 11649,17 7800,26 7462,03 7776,16 11017,89 6929,46 6934,14

Shop our clearance shoes collection today for Cheap Superfly Soccer Cleats and Nike Soccer Indoor Shoes Mercurial,visit us.