personalized jewelry,personalized name necklace

nike mercurial superfly CR7 Chapter 5 FG Blue TintCR7 Chapter 5 FG Blue Tint

Nike Flyknit Ultra Black

adidas predator football

Projekt KF 2009 - Informácie

INFORMÁCIE O PROJEKTE „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“ FINANCOVANÉHO Z PROSTRIEDKOV KOHÉZNEHO FONDU EÚ

Prímateľ
Názov Mesto Sereď
Ulica Námestie republiky
Číslo 1176/10
Obec Sereď
PSČ 92601
Všeobecné informácie o projekte
Názov Projektu Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď
Kód ITMS 24140110020
Operačný program Životné prostredie
Spolufinancovaný z Kohézny fond a štátny rozpočet ŠR
Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo
Opatrenie 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Miesto realizácie projektu
NUTS II Západné Slovensko
NUTS III Trnavský kraj
Okres Galanta
Obec Sereď
Ciele projektu
Cieľ projektu Doplniť systém zberných nádob na triedené odpady na potrebné kapacity, zefektívniť triedenie odpadov v zberných miestach a ich dotrieďovanie na zbernom dvore a zvýšiť informovanosť obyvateľstva o triedení odpadov a zmenách v legislatíve od 1.1.2010.
Špecifický cieľ projektu 1 Zavedenie zberu biologických odpadov (140 l nádoby na vytriedený biologicky rozložiteľný odpad (1790 ks ) a vrecia na RD (25.000 ks)).
Špecifický cieľ projektu 2 Rozšírenie využívania nádob na plasty na zber kovových obalov.
Špecifický cieľ projektu 3 Rozšírenie plošného záberu separovaného zberu o ďalšie 1100 litrové zberné nádoby na papier (29 ks), na plasty (20 ks) a na sklo (41 ks).
Špecifický cieľ projektu 4 Dobudovanie stanovíšť na zberné nádoby pre vytriedené zložky komunálnych odpadov (21 stanovíšť).
Špecifický cieľ projektu 5 Zvýšenie osvety a propagácie a informovanosti občanov o doplnení systému zberu a triedenia komunálnych odpadov a predovšetkým biologicky rozložiteľných odpadov.
Časový rámec realizácie projektu
Dátum začiatku projektu 04/2009
Ukončenie projektu 06/2011
Rozpočet projektu
Hlavné aktivity 174 372,22
Riadenie projektu 5 808,94
Publicita a informovanosť 15 684,33
Celkovo 195 865,49
Prílohy
Predmet podpory Priloha k zmluve č. 2- Predmet podpory